1 augustus 2018

Bijbel als basis

De SGP is de oudste politieke partij in ons land en heeft in al die jaren getoond een constructieve bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur, zowel in vertegenwoordigende als in besturende organen. De publieke taak in de samenleving ziet zij als een grote verantwoordelijkheid. In die bijdrage wil de SGP zich laten leiden door het Woord van God, omdat zij ervan overtuigd is dat juist Gods geboden goed zijn voor alle burgers van de  gemeente Hoogeveen. Als een rode draad loopt die principiële invalshoek door de beleidshoofdstukken van de SGP.

De SGP is er van overtuigd dat die principiële invalshoek van betekenis is voor de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat, namelijk de gemeente.

 

De SGP ziet de overheid als een opdracht door God gegeven. Die opdracht staat geschreven in het Woord van God, de Bijbel. In het Bijbelboek Romeinen 13 vers 4 staat: ‘Want zij is Gods dienares, u ten goede’. De overheid beoogt in die visie het welzijn en de welvaart van de burgers. Een overheid die handelt naar de normen door God ons gegeven in Zijn woord, zorgt voor rust en stabiliteit in de samenleving.

 

De SGP wil tegen de stroom van de seculiere samenleving in, de dienst van God herkenbaar houden en bevorderen in het publieke domein. Gods naam mag niet worden gelasterd of misbruikt. Godslasterlijke teksten, die per definitie zinloos zijn, moeten geweerd worden. Gods dag, een dag van rust, is voor de SGP belangrijk. Commerciële activiteiten en het houden van evenementen moeten niet plaatsvinden op zondag. Gods wet geeft eveneens richtlijnen voor de omgang met de andere mensen. Moord, doodslag en allerlei andere soorten van geweld moeten worden voorkomen. Stelen en andere vormen van criminaliteit moeten worden tegengegaan. Het voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheid van alle burgers is een belangrijke taak. Zorg voor de kwetsbaren en zwakken in de samenleving, zoals ouderen, jongeren, zieken, gehandicapten en vele anderen rekent de SGP onder andere tot het takenpakket van de gemeente. Zedeloos gedrag is negatief en ondermijnt ten diepste de verhouding tot God en de naaste. Eerbaarheid in de samenleving is een groot goed. De gemeente Hoogeveen moet daarom prostitutie en zedeloze uitingen in het publieke domein weren.

 

Betrouwbaarheid staat hoog genoteerd in de samenleving. Dat is volgens het Woord van God: de waarheid bevorderen en de leugen straffen. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. In het verkiezingsprogramma zijn de beginselen van het Woord van God concreet gemaakt op de praktijk van het gemeentelijk beleid. Na een schets van de intentie van de SGP en de bestuurlijke werkelijkheid staan in ons programma concrete acties en voornemens die een bijdrage kunnen en zullen leveren aan het welzijn en de welvaart van alle burgers van Hoogeveen.