1 augustus 2018

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente heeft hierbij een belangrijke taak,  door onveilige situaties te voorkomen en door handhavend op te treden tegen burgers en bedrijven die de veiligheid in gevaar brengen. De SGP wil de komende jaren sterker inzetten op preventie, bijvoorbeeld door cameratoezicht bij probleemlocaties.

De eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen wordt daarbij niet uit het oog verloren. Veiligheidsbeleid vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen, variërend van het vandalismebestendig inrichten van de openbare ruimte tot het maken van afspraken over de inzet van politie en brandweer. De gemeente legt de lokale prioriteiten op het vlak van de openbare orde en veiligheid vast in een integraal veiligheidsplan. Dit wordt eens in de vier jaar vernieuwd en jaarlijks geëvalueerd met de gemeenteraad. De SGP blijft zich sterk maken voor voldoende politie op straat om krachtig op te kunnen treden tegen zinloos geweld, overlast, vandalisme en criminaliteit. Ook moet er opnieuw gekeken worden of er wel voldoende wijkagenten zijn; dit zijn immers de eerste aanspreekpunten en de vertrouwde gezichten in de wijken. Zij kunnen immers de eerste signalen van geweld, overlast, criminaliteit, terroristische activiteiten en dergelijke signaleren.

 

Jongeren die overlast geven, zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun wangedrag. Ook ouders mogen en moeten aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen. Op hen rust de taak van een goede morele vorming van hun kinderen. Inwoners kunnen vaak ook zelf een bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de eigen leefomgeving.

De gemeente moet met het oog op het verstrekken van vergunningen aan zgn. zware bedrijven, zoals tankstations en chemische opslag, een duidelijke risicoanalyse maken en dit ook vooraf met omwonenden bespreken. Stelregel is: veiligheid gaat voor economisch belang. Hulpdiensten moeten voldoende toegerust zijn om hun taken goed te kunnen vervullen. De brandweer investeert, naast de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken. De gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis en dat zij in staat is daadkrachtig op te treden bij calamiteiten en grote rampen om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Samenwerking met omliggende gemeenten in het kader van de veiligheidsregio is daarbij een vereiste.

De SGP kiest ervoor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke wettelijke kaders, zoveel mogelijk te ontmoedigen en overlast door zowel illegaal als legaal vuurwerk hard aan te pakken. De SGP vindt in het kader van milieuverontreiniging het afsteken van vuurwerk onacceptabel.