HomeNieuwsHet werk van de Fractie

Het werk van de Fractie

Het werk van de Fractie

Publicatiedatum: 27 nov. 2019

Wat heeft de SGP-fractie de laatste twee maanden zoal gedaan in de gemeenteraad?

  • Laten we beginnen met de marathonzitting over de begroting. Drie avonden werd er gesproken over de drie pijlers in de begroting. Dat zijn de sociale pijler, de economische pijler en de veiligheidspijler. Op 31 oktober heeft de afronding van de begroting plaatsgevonden. Het was voor de fractie een moeilijke avond omdat bijna de hele begroting in het teken stond van de bezuinigingen op het sociaal domein. Wij hebben getracht, wat ook het verkiezingsprogram aangeeft, de zwakkere te ontzien. Samen met anderen hebben we moties ingediend en gesteund.
  • Ook de motie over het bezuinigen op de SWO, de samenwerkingsorganisatie met De Wolden, hebben we mede ondertekend.
  • We kregen geen enkele steun voor onze motie waarin we opriepen om met voorbereidingsplannen voor het ‘cultuurhuis’ te stoppen en eerst de Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid en de gevolgen voor de exploitatielasten voor de gemeente. Die samenvoeging betreft De Tamboer, Scala, de bibliotheek, het Podium en de Historische Kring Hoogeveen. Wij pleiten ervoor om eerst voor de kosten en baten een overzicht te laten maken door de Rekenkamer en dan vervolgens de plannen uit te werken, wat trouwens ook een Bijbelse visie is. Men heeft nog weinig geleerd van de IJsbaan/zwembad-toestand die de gemeenschap veel geld heeft gekost.
  • We hebben voor de begroting 2020 gestemd, met een stemverklaring dat we tegen de bezuinigingen zijn op het sociaal domein.
  • De SGP-fractie heeft samen met Groen Links een motie ingediend voor hulp aan de Molukken die in Indonesië getroffen zijn door een aardbeving.
  • Samen met enkele ander fracties dienden we de motie ‘Trots op de boeren’ in.
  • We hebben schriftelijk vragen ingediend over de Regio Deal en over het rapport van de Ombudsman.
  • Naast het raadswerk waren er nog de diverse Thema-avonden die door de fractieleden zijn bezocht. We zullen er een paar noemen: Parkeerbeleid, Afval verzamelen, Schuldhulpmaatje, Stadscentrum, Regio deal, Bestuurlijke vernieuwing, Omgevingswet en een bezoek aan de politie.
  • Ook is het begraafbeleid aan de orde geweest. Dat heeft geleid tot diverse gespreken met de beleidsambtenaar en met de beheerder van de begraafplaatsen. Diverse punten die we hebben ingebracht worden nog nader bekeken door de gemeente.
  • Onderwijshuisvesting heeft ook onze volle aandacht. Hierover zullen in de toekomst belangrijke beslissingen moeten worden genomen.


Tot zover een overzicht van zaken waar de SGP-fractie zoal mee bezig is geweest.
In de toekomst willen we inloopmomenten houden in wijken en dorpen. Maar dan praten we over 2020. De aanpak daarvoor moet nog verder uitgewerkt worden.

 

Wanneer er nu punten zijn die onder de aandacht moeten worden gebracht laat het ons weten.


Brand van Rijn - Goos Engels